കിഡ്നിസ്റ്റോണ്‍ കളയാന്‍ ഈകുരു മതി പിന്നെജീവിതത്തില്‍ ഈപ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല