വട്ടച്ചൊറിയും സ്കിന്നിലെപാടുകളും മാഞ്ഞു പോയി ഈവെള്ളം മതി