പ്രായമാര്‍ക്കും ശേഷിനല്‍ക്കും ചുവന്നുള്ളി ഇങ്ങനെചെയ്യൂ