കൊള സ്ട്രോളും വണ്ണവുംകുറയും എന്ത്കഴിച്ചാലും തടിക്കില്ല