ശരീരത്തിലെ ഏത്തരം പാടുകളും മായ്ച്ചു കളയാന്‍ ഇതു മതി