വയറ്റിലെഗ്യാസ് മുഴുവ നായും പുറം തള്ളും വയറ്എരിച്ചില്‍ അസ്വസ്തതഉണ്ടാവില്ല