കട്ടപിടിച്ച കഫംവേരോടെ ഉരുകി പോകും നിങ്ങള്‍ അറിയാതെ