കാല്‍പാദത്തിലെ ചുട്ടു പൊള്ളല്‍ ഇല്ലാ താകും ഈഇല മതി