കാലുകള്‍വെളുപ്പിക്കാം വളരെപെട്ടന്ന് നഖങ്ങള്‍ ക്ലീന്‍ചെയ്യാം