അനാവശ്യ രോമവളര്‍ച്ച ഇതു പോലെ തുടച്ചുമാറ്റാം പിന്നെവരില്ല