ചിരട്ടചിളപ്പിച്ച വെള്ളംകുടിച്ചാലുള്ള ഗുണങ്ങള്‍അറിയാമോ