ഇത്തേച്ചപ്പോള്‍ മുടികൊഴിച്ചില്‍ നിന്നു ഇപ്പോള്‍മുടി കട്ടിയില്‍ വളരുന്നു