കിച്ചണില്‍ഉണ്ടാകുന്ന ഇതു കൊണ്ട് വെളുക്കാന്‍കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല