കാലപ്പഴക്കമുള്ളകഫം ഉരുകി പോകും മിനുട്ടുകള്‍ ക്കൊണ്ട് ചുമവരില്ല