വണ്ണവുംവയറും കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരുഗ്ലാസ്‌ ഈചായ മാത്രം മതി