ഒരുസ്പൂണ്‍ കഴിച്ചപ്പോള്‍വയറും വണ്ണവുംകുറഞ്ഞു പോയി മാജിക്ക് പോലെതോന്നി