ഒരുസ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല് നെഞ്ച് എരിച്ചില്‍ വയറ്എരിച്ചില്‍ ഉണ്ടാവില്ല