മുടിപനങ്കുല പോലെവളരും താരന്‍പോകും മുടികൊഴിച്ചില്‍ ഉണ്ടാവില്ല