ഇത് ഒരുതവണ തേച്ചാല്‍ പല്ലിലെവേദന പോട് 2മിനിറ്റില്‍ അടഞ്ഞ്‌നേരെയാകും