കാണുന്നവര്‍ചോദിക്കും എങ്ങനെ ഒരുആഴ്ച്ചയില്‍ ഇങ്ങനെഈര്‍ക്കില്‍ പോലെമെലിഞ്ഞതെന്ന്