നടുവേദന ഞരമ്പ്വേദന കാല്മരവിപ്പ് ഉളുക്ക്കോച്ചിപ്പിടിത്തം ഒരേആഴ്ച്ചയില്‍ തീരും