ചുളിവുകൾതുടച്ചു നീക്കുംമുഖത്തെ പാടുകൾനീക്കി വെളുക്കും ഒരുദിവസത്തിൽ റിസൾട്ട്‌