1രാത്രിയിൽ ഞാൻ 2മടങ്ങു ചാടിയവയറ് 1ഗ്ലാസ്സ് കുടിച്ചപ്പോൾ ഒരുമടങ്ങു ആയി കുറഞ്ഞു