ഒരാഴ്ചയിൽ ഇനിഉറക്കത്തിൽ പോലുംമുടികൊഴിയില്ല മുടി നീളത്തിൽ വളരാൻഹെയർപാക്ക് വേണ്ട