ഇതൊന്നുമാത്രം കഴിക്കൂമുതുക് വേദനപുറം വേദനചാകും വരെകുതിര ശക്തി