എല്ലുകളിൽശബ്ദം പൊടിയൽതേയ്മാനം വരാതിരിക്കാൻ ഈ3എണ്ണം മതിഎല്ലുകൾക്ക് ഇരുമ്പ്ശക്തി