ഇത്ഇത്രയും നാൾഅറിഞ്ഞില്ല അതിശയിക്കുംഅളവിൽ വയറുകുറയും രണ്ടുമടങ്ങു മുടി വളരും