വേഗത്തിൽരക്തം നിറഞ്ഞുകവിയും ഈസ്പെഷ്യൽ കഴിച്ചാൽമാത്രം മതി