ആഹാരംനിയന്ത്രിക്കാതെ വയറുകുറയും ഒരുതവണയിൽ ഫലംതുടങ്ങും 9കിലോ കുറയും