അത്ഭുതചെടി വയസ്സായാലുംമുഖം വെളുത്തിരിക്കും ചർമ്മംചുളിവ് വരാൻഅനുവദിക്കില്ല