ഈഇലയുടെ ജ്യൂസ് ഒരുഗ്ലാസ്‌ മതിപഞ്ചസാര രോഗംപമ്പ കടക്കും