പൈല്‍സ്രഹസ്യമായി തന്നെ ഒഴി വാക്കാം ഇങ്ങനെചെയ്‌താല്‍