കണ്ണിനുചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ്വലയം മാഞ്ഞു പോയി ചര്‍മ്മംതിളങ്ങി