പല്ലിലെപോഡ് ഇല്ലാതാകും പല്ലിലെഅണുക്കളെ നീക്കംചെയ്യും