തുടയിലെകൊഴുപ്പ് വീര്‍ത്തവയറ് ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട്പോകാന്‍