കഫംമൂക്കടപ്പ് പൂര്‍ണ്ണ മായും വിട്ടു പോകാന്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ യുണ്ട്‌ ചിലത്