ഇതൊന്ന്രുചിച്ചാല്‍ വയറ്വേദന സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ നിക്കും