ഈജ്യൂസ് കുടിച്ചാല്‍ ഒരുരാത്രി കൊണ്ട്‌ മുഖംവെളുക്കും