കണ്ണിന്ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പ് 7മണിക്കൂറില്‍ മായ്ച്ചു കളയാം