ഇത്പുരട്ടിയാല്‍ ശരീരത്തിലെവേദന 5 മിനുട്ടു കൊണ്ട് മാറും