വെളിച്ചെണ്ണഒരിക്കലും കേടാകാതെസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇങ്ങനെചെയ്യുക