തക്കാളിസോപ്പ് വീട്ടിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നാല്മിനുറ്റിൽ വളരെഎളുപ്പമാണ് ഇത്