ആയുർ വേദ തുളസിസോപ്പ് വീട്ടിലു ണ്ടാക്കാം വെറും 3മിനുട്ടിൽ