ഒരുഗ്ലാസ്‌ കുടിച്ചാല്‍ ബലൂണിലെ കാറ്റു പോലെ വയറ്കുറയും