വയര്‍ഒതുങ്ങി മെലിയും ഫാറ്റ്പോകും വര്‍ഷങ്ങളോളം ശ്രമിച്ചിട്ടുംകുറയാത്തവര്‍ക്ക്