എളുപ്പത്തില്‍ ഒരുകുട്ട മുരിങ്ങയില നുള്ളിയെടുക്കാംകിടിലന്‍