ഇത്കുടിച്ചപ്പോള്‍ 12കിലോ ഭാരം ശരീരത്തില്‍നിന്നും കുറഞ്ഞുപോയി