മുഖംഎപ്പോഴും തിളക്കംലഭിക്കും ഇതിന്‍റെചാറുമതി ഫലംലഭിക്കും