ചുക്ക്കൂടെ ഇത്ചേര്‍ത്ത് കഴിക്കുക ഇടുപ്പ് ,മുട്ട്വേദന Arthritis ഒരിക്കലുംവരില്ല