മഞ്ഞളിന്‍റെകൂടെ ചേര്‍ത്ത്കലര്‍ത്തി ഒരുതവണ തേക്കു പല്ല്‌വേദന ,പോട്അപ്രത്യക്ഷമാകും